[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
Link แหล่งเรียนรู้
link banner
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์
               ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ให้บริการโดยคำนึงถึง  ความถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว และทั่วถึง         
 
พันธกิจ
1.       พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของโรงเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.       สร้างนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
3.       ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4.       พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.       พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ
6.       พัฒนาบริการของห้องสมุดให้มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ
7.       พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย
1.       เพื่อให้ห้องสมุดจัดบริการอย่างทั่วถึงและผู้รับบริการพึงพอใจ
2.       เพื่อให้มีบุคลากรประจำห้องสมุดที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงาน
3.       เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ มีคุณภาพและทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.       เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
5.       เพื่อให้มีการจัดการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์
1.       จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.       พัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
3.       พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด องค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.       สร้างและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
5.       ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพห้องสมุด