[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
Link แหล่งเรียนรู้
link banner
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2564 ( 10/ก.พ./2565 )
    โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมกับเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่าและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง
                   จัดกิจกรรม "โตยฮอยเมืองเก่า ๑,๓๐๐ ปี ลำปางเมือง ๓ ยุค"

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานห้องสมุด) ร่วมกับสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดพิธีเปิดกิจกรรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564 "โตยฮอยเมืองเก่า 1,300 ปี ลำปางเมือง 3 ยุค" ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตลอดจนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดนิทรรศการจากเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า ภายในงานมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร นักเรียน ครู ยอดนักอ่าน มอบเกียรติบัตรส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมปลุกพลังงานการอ่าน ด้วยพลังพระราชนิพนธ์ กิจกรรมนำชมนิทรรศการ กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยยุวบรรณารักษ์และกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมเกมชิงของรางวัล เป็นต้น
ในการนี้ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ณ ลานกิจกรรม หน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี

บุคลากรงานห้องสมุด เป็นวิทยากรการจัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือเล่มเล็ก หนังสือทำมือ และสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( 13/ก.ค./2563 )
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ,นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครูบรรณารักษ์โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง, นางสาวธมลวรรณ ปวงคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง ในกิจกรรม การสร้างสื่อทำมือเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4 ร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัยผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ( 13/ก.ค./2563 )
    วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณีพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้การต้อนรับนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันวิชาการ กัลยาณีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 29/ม.ค./2563 )
    วันที่ 27 มกราคม 2563  โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดงาน "กัลยาณีนิทัศน์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนิรันดร หมืนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นปประธานในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.35 สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรม งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานงานห้องสมุด ( 21/ม.ค./2563 )
    
มอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 ( 21/ม.ค./2563 )
    ด้วยงานห้องสมุด ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 รายการ 
  • การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กหญิงบารมี        มหัทธีรนางกูร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2         
2. เด็กหญิงวิจิตรสินี    แก้วศิริ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2                   
3. เด็กหญิงสุรัสดา      มะลิวันเครือ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  • การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ได้แก่
1. เด็กหญิงอธิฐาน      ภิญโญยิ่ง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
2. เด็กหญิงอมราวดี    ตาวิยะ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9         
3. เด็กหญิงปาริตา      ทำชาวนา        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11       
  • การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. นางสาวชญาดา      สมบัติ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
2. นางสาวสุธินี          ประสาท         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11                 
3. นายอดิศักดิ์ ต่อมใจ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
         
 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 ( 12/ธ.ค./2562 )
    งานห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ใต้ร่มพระบารมี “พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ลำปาง “สุข” ทุกด้าน
โดยมีนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน
ที่เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้รักการอ่าน และคณะครูผู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการความรู้  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย  และการจำหน่ายหนังสือราคาถูก จากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 4 ( 12/ธ.ค./2562 )
    เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนลำปางกัลยาณีให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 4
ได้แก่ ผอ.ประไพ ขว้างไชย, ครูศานิตย์ ทวีคำ และดร.กฤษฏา มณีเชษฐา ในการประเมินสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีการสังเกตุการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ในด้านผลงานของผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของสถานศึกษา งานห้องสมุดร่วมให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ในการนี้ โรงเรียนลำปางกัลยาณีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ได้ระดับยอดเยี่ยม

มอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 69 ( 29/ต.ค../2562 )
    วันที่ 11 กันยายน 2562 ด้วยงานห้องสมุด ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จำนวน 4 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการแข่งขันนักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 รายการ ได้แก่

การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่
         1. เด็กหญิงอธิฐาน ภิญโญยิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
         2. เด็กหญิงอมราวดี ตาวิยะ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
         3. เด็กหญิงปาริตา ทำชาวนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่
        1. นางสาวชญาดา สมบัติ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
        2. นางสาวสุธินี ประสาท         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
        3. นายอดิศักดิ์ ต่อมใจ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่
        1. เด็กหญิงบารมี มหัทธีรนางกูร ชั้นมัธยมศึกษาปี 3/2
        2. เด็กหญิงวิจิตรสินี แก้วศิริ       ชั้นมัธยมศึกษาปี 3/2
        3. เด็กหญิงสุรัสดา มะลิวันเครือ  ชั้นมัธยมศึกษาปี 3/2
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่
        1. นางสาวณัฐสุดา วงศ์ชุมภู       ชั้นมัธยมศึกษาปี 4/10
        2. นางสาวศุภร ภูวิใจ                 ชั้นมัธยมศึกษาปี 4/10
        3. นางสาวฐานิศร ลำปน            ชั้นมัธยมศึกษาปี 4/12

มุทิตาจิต ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2562 ( 1/ต.ค../2562 )
    วันที่ 27 กันยายน 2562 ทีมงานห้องสมุด ร่วมมุทิตาจิต ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปี 2562
โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 
1. นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นายสุขพัฒน์ โสรัจจกิจ  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3. นางสุชาดา สุวรรณศิริ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
4. นายเสรี จันทร์มะยม ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
5. นายวิสิฐ ตรีณวัฒนากุล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. นางธนภรณ์ โกศล ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
7. นางสาวพิสุทธิ์พรรณ สุนันต๊ะ ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
8. นายเกษม แก้วตาบุตร ลูกจ้างประจำโรงเรียนลำปางกัลยาณี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 -> [จำนวน 124 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>